درباره ما

زبانهای ایرانی، شاخه غربی خانواده زبانی هندوایرانی را تشکیل میدهند. علیرغم زمینه کار و جذابیت بسیار، تاکنون توجه درخور به این شاخه از زبانهای هندواروپایی نشده است. با نظرداشت اهمیت فزاینده رده شناسی زبانی و ارتباط ناگسستنی آن با ثبت زبانها، گروه پژوهشی زبانهای ایرانی درخطر- (EILRG) جهت پیگیری اهداف کلیدی زیر همت گمارده است:

  • گردهم آوردن زبانشناسان و متخصصان ثبت زبانها از داخل و خارج کشور برای انجام مطالعات میدانی پیرامون زبانهای ایرانی درخطر.
  • فراهم آوردن فرصت مطالعات میدانی برای زبانشناسان و پژوهشگران جوان برای ثبت تعداد بیشتر زبانهای درخطر و آرشیوسازی مستنداتشان.
  • گسترش همکاریها با سازمانهای آموزشی جهان، پژوهشگاهها و دانشگاهها برای حفظ میراث زبانی ایران.
  • بهره گرفتن از زبانشناسان و پژوهشگران همکارِ طرح در توصیف و تحلیل داده ها و تشویق آنان جهت انتشار یافته های و دستیابیهای پژوهشیشان در مجلات و همایشهای داخلی و خارجی.
  • ساخت پیکره زبانی از زبانهای ایرانیِ درخطر و فراهم ساختن دسترسی مشروط.
  • برگزاری کارگاه و ارائه سخنرانی در چارچوب اهداف گروه.