زبان وفسی

فرهاد معزی پورپزوهشگر ارشد
محمدرضا طوسی نصرآبادی
سعید راه انداز
ابوالفضل روستایی

زبان دری

مسعود قیومیپزوهشگر ارشد
نگار ایلغمی
رحیم ایلغمی
معصومه غلامی

زبان هرزندی

مریم مسگر خوییپزوهشگر ارشد
سپیده کوهکن
مینا قندهاری

زبان کردی

محجوب زیرکپزوهشگر ارشد
جواد بامشادی
پارسا بامشادی
نینا حسینی کیونانی

زبان تاتی

رامین رحمانیپزوهشگر ارشد
عباس نصری
تینا قنبریان
بهاره منصوری
مهناز طالبی دستنایی